Örnek Fason Üretim Sözleşmeleri

  FASON ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR    

(A )           : A… TİC. LTD ..( Tam Ünvanı)
                    Adres :
           (Ürününü fason ürettiren firma) Kısaca “A” olarak anılacaktır.

                         İle

             (B)            : B… TİC. LTD ..( Tam Ünvanı)
                     Adres :
           (Fason üretici firma) Kısaca “B” olarak anılacaktır.

 

Taraflar yukarıda yazılı adreslerini yasal tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat aynı gün bizzat taraflara yapılmış kabul edilecek ve usulüne uygun olarak yapılmış olan tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

KONU

Sözleşmenin konusu, B tarafından B’ın kendi tesislerinde A için fason olarak istenilen ürünlerin üretimini yapması ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve fason üretim esaslarının belirlenmesidir. Sözleşme konusu ürünlerin üretimi ve depolanması ile ilgili her türlü sorumluluk (ürünün B’e tesliminden sonraki sürece ilişkin sorumluluk hariç olmak üzere) münhasıran A’a ait olacaktır.

 

ÜRETİM/MİKTAR 

         3.1 A, B’a dönemlik geçici imalat tahminlerini bir önceki ayın ilk haftası bildirilir. Ancak bu tahminler piyasa koşullarına bağlı olduğundan A’in verdiği kesin sipariş olarak alınmaz. Tahminler yapılırken B imalat kapasitesi kontrol edilir. A, üretimi yapılmış olan ürünleri üretim tarihinden itibaren en geç bir hafta sonra B stok alanından alacaktır.

3.2 B hijyenik ortamda imalat, ambalajlama ve depolama yapacaktır.

 

TESLİMAT/DEPOLAMA/SEVKİYAT

A fason üretilecek ürün için gerekli tüm ambalaj malzemelerini kendisi satın alacaktır. Ambalaj malzemelerinin kalite onayından A sorumlu olacaktır. A tüm hammaddelerini kendisi tedarik edecek olup B’a teslim edilecektir. Bu malzemeler istenilen ürünlerin üretimine uygun şartlarda stoklanacaktır.

 

SORUMLULUK

5.1. B tüm malzemelerin tesliminden itibaren tesislerindeki malzeme ve mamulün uygun şartlarda korunmasından sorumludur. B’ın bu hususa ilişkin sorumluğu ürünün normal ve olağan bir bakımla korunmasından ibarettir. Ayrıca B’ın ayıplı teslim aldığı malzeme ve mamule ilişkin olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2. Fason tesislerinde çalışan /çalışacak tüm personel ile ilgili personel işlerinden, işçiler ile ilgili mevzuata uygun olarak yapılması gerekli işlem ve alınması gereken tedbirlerden tamamen B sorumludur.

5.3. A, B tesislerinde teslim aldığı ürünler ile ilgili olarak, B’nın kusurlu olması durumu hariç olmak üzere, herhangi bir zarar /ziyan talebinde bulunmayacaktır.

5.4 B bu anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin yetkili sağlık dairelerinde, diğer idari kurumlarda ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları’nda zamanında tescil edilmesi, ürünlerin pazara sunulması ve/veya satışa sunulması ile ilgili olarak gerekli olabilecek izin ve onayların alınması konusunda A ile işbirliği yapacak ve yardımcı olacaktır.

5.5 A ve B bu işbirliği sırasında karşılıklı aldığı gizli bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.

 

KALİTE

6.1. İlk üretimde belirlenen kriterler ve numunelerden örnek alınarak sonraki üretimler B kalite kontrol ekibi tarafından takibi yapılacaktır. Her üretim sonrası gerçekleşen bitmiş ürün kalite değerleri A’e bildirilecektir.

6.2. B söz konusu fason üretimde A’in tedarik ettiği ambalaj malzemesi, esans ve hammaddeyi kullanmadan önce A’in onayını alacaktır. Bundaki amaç hatalı ve yanlış malzemenin kullanımını önlemektir.

Bahsi geçen esans, ambalaj ve hammadde konusunda A’in belirttiği spesifikasyonlara uygun şekilde kalite kontrolü yapılmış olarak B tarafından teslim alınır.

6.3. B istenilen ürünlerin üretimini belirlenen standartlar içinde, etikette belirtilen minimum kalıp gramajlarında üretecektir. (Örneğin 40 ml etiketli ise min. 40 ml.)

6.4 Üretim sırasında oluşabilecek fire, fazla dolum veya kalite şartlarına uygun olmadığı için ıskartaya ayrılan mal ve/veya malzeme karşılıklı mutabakat ile belirlenir.

 

B yapacağı fason ürünler ile ilgili markaların sahibinin A olduğunu ve bu sözleşmeye uygun olarak fason imalat işlemleri dışında kullanılmayacağını, ürünü 3. şahıslara devretmeyeceğini ve kopyalamayacağını taahhüt eder.

 

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda yetkili merci Manisa Mahkemeleridir.

 

SÜRE, YER, TARİH

İş bu sözleşme ……… tarihinden ………….. tarihine kadar geçerlidir.

-           İş bu sözleşme ……. tarihinde .... müştereken tanzim ve imza edilmiştir.

-           Taraflar en az 1 ay önce fesih iradesini yazılı olarak diğerine bildirmek şartıyla sözleşme sonunu beklemeden herhangi bir zamanda tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilirler. Bu bildirimi takiben A’e ait tüm malzeme ve mamul en geç takip eden 1 hafta içinde B depo alanından teslim alınır.

-           Herhangi bir fesih bildirimi olmadığı takdirde bu sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzamış sayılır. Uzayan döneme ilişkin şartlar tarafların karşılıklı mutabakatıyla yeniden belirlenecektir. Fesih ile ilgili hükümler uzatılan dönemler için de geçerlidir.

Toplam 2 nüshadan oluşan işbu sözleşmenin damga vergisi A tarafından ödenecektir.

 


Keyf Kimya bir İnovasyon Grup şirketidir.
Örnek detaylı fason üretim sözleşmesi, Fason üretim sözleşmesi indirin.