Örnek Fason Üretim Sözleşmeleri

 

 FASON İMALAT SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

- ………………………………………………. (kısaca İş Sahibi yazılacaktır.)

Adres :

İletişim Bilgileri :

- ……………………………………………….. (kısaca İşi Yapan yazılacaktır.)

Adres :

İletişim Bilgileri :

 

MADDE 2 - KONU

İş Sahibi tarafından İşi Yapan’a yaptırılacak iş ve bedeli, ekte yer alan iş tarifleri, yazılı talimatlar, kalıplar, çizimler, pastallar, şablonlar, ölçü tabloları, numuneler ve sonradan gönderilecek irsaliyeler ve yazılı talimatlar ile açıklanmaktadır.

 

MADDE 3 - TİCARİ KOŞULLAR

1-) İşi Yapan, sözleşme konusu işi İş Sahibinin bildirdiği sırada, zamanda ve şekilde yapacak ve teslim edecektir. Sıralama, zamanlama ve şekil dışında yapılan teslimatın kabulü İş Sahibinin yazılı iznine bağlıdır. Teslimatın reddi halinde, İşi Yapan, İş Sahibinden herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi, İş Sahibinin bu yüzden uğramış olduğu zararı da karşılamakla yükümlüdür.

2-) İşi Yapanın, işe zamanında başlamaması veya İş Sahibinin verdiği üretim takviminin gerisinde kalması halinde, İş Sahibi sözleşmeyi sona erdirme hakkını haizdir. Bu durumda, İşi Yapan, … TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

3-) İşi Yapan, İş Sahibi tarafından teslim edilen tüm emtiayı, her türlü inceleme ve denetimden geçirerek, her türlü ayıbı teslimden itibaren üç gün içerisinde İş Sahibine yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde, her türlü ayıptan doğacak zararların sorumluluğu İşi Yapana ait olduğu gibi, İşi Yapan teslim ettiği ürünlerde ortaya çıkan ayıpların, İş Sahibinin teslim ettiği emtiadan kaynaklandığını da iddia edemez.

4-) İşi Yapan, işi, bu sözleşme ve eklerinde belirtilen ya da ekte bulunan imzalı numuneye tümüyle uygun olarak yapacaktır. İş Sahibi, işin devamı sırasında numune üzerinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

5-) Sözleşme konusu mallar, İş Sahibi’nin bildireceği adresine İş Sahibinin bildireceği tarihte teslim edilecektir. Nakliye, yükleme, boşaltma ve teslime kadar sigorta İşi Yapan’a aittir.

6-) İşi Yapan, işin tamamlanarak İş Sahibine fiilen tesliminden sonraki altı ay içerisinde İş Sahibi tarafından yazılı olarak bildirilen tüm ayıplardan sorumludur.

7-) İşi Yapan, İş Sahibi tarafından teslim edilen tüm emtianın olağanüstü hal, mücbir sebep dahil her türlü zayi ve hasarından İş Sahibine karşı eksiksiz sorumludur.

8-) İşi Yapan, ekonomik kriz, savaş, doğal afetler gibi beklenmeyen hallerin ortaya çıktığı iddiasıyla taraflar arasındaki sözleşmenin koşullarının değiştirilmesini talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

9-) İş Sahibinin, işin, kısmen veya tamamen ayıplı, gecikmeli veya hiç yapılmamasından veya düzeltilmemesinden uğradığı ve uğrayacağı bütün zararlarından, bu sebeple üçüncü kişilere ödeyeceği tazminatlardan İşi Yapan sorumludur.

10-) İşi Yapan, taahhüt ettiği bütün işleri şahsen yerine getirmekle yükümlüdür. İş Sahibinin yazılı izni olmaksızın, taahhüt ettiği işleri kısmen veya tamamen üçüncü kişilere yaptıramaz. İş Sahibi tarafından böyle bir yazılı iznin verilmiş olması, üçüncü kişilerin yapmış olduğu iş ve işlemlerden ötürü İşi Yapanın sorumluluğunun kaldırılmış olması anlamını hiçbir şekilde taşımaz.

11-) İşi Yapan tarafından İş Sahibine teslim edilecek işin, kalite kontrol, gözetim ve kalite belgesi tanzimine İş Sahibi ve tayin ettiği şahıslar yetkilidir. İşi Yapan, teslimden itibaren 30 gün geçmedikçe, İş Sahibi ve tayin ettiği şahıslardan gözetim ve kalite belgesi tanzimini talep edemez.

12-) İş Sahibi tarafından yapılacak kalite kontrol gözetim sonuçları yazılı olarak İşi Yapana bildirilir. Bu şartlarda İşi Yapan, İş Sahibine her türlü ayıp ihbarı için, söz konusu ayıbın İş Sahibi tarafından tespit edilmesinden itibaren otuz günlük süre tanımıştır.

13-) İşi Yapan tarafından, İş Sahibine teslim edilen işin kesin kabulü bu otuz günlük sürenin dolması veya daha önce İş Sahibi tarafından yazılı olarak yapılacak bildirimle mümkündür. İşin teslimi, faturasının gönderilmesi, iş bedelinin ödenmesi, satılması, ihraç edilmesi malın kabulünü kapsamaz.

14-) İşi Yapan, hatalı ve kabul edilmeyen emtianın tüm sorumluluğunu üstlenmiştir. Bundan doğacak tüm zararlar İşi Yapana aittir. İş Sahibi bu işlerin yeniden yapılmasını talep edebileceği gibi bundan uğradığı tüm zararlarının tazmin edilmesini de İşi Yapandan talep edebilecektir. Diğer hakları saklı kalmak üzere bu tür emtiayı İş Sahibi bedelsiz alabileceği gibi bir bedel mukabilinde de İşi Yapana bırakabilecektir. Bu halde İşi Yapan bu malları bir sonraki sezonda markasız olarak satabilecektir. İşi Yapan, bu malları daha önce veya markalı olarak satıma sunarsa, İş Sahibine … TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

15-) İş Sahibinin, İşi Yapana gönderdiği emtia ve malzemeden artanı İşi Yapan tarafından İş Sahibine irsaliye ile üretilen malların teslim edilmesinden itibaren … gün içinde iade ve teslim edilecektir.

16-) İşi Yapan, İş Sahibince verilen emtia, model ve deseni ve sair özellikleri kendi veya başkasına ait üretimde kullanamaz ve bunlara ait bilgi, belge ve örnekleri veremez. İşi Yapan, bunların üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. İşi Yapan, bu yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde … TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

17-) İşi Yapan, işin yapıldığı sürece veya işin bitiminden itibaren iki yıl İş Sahibinin iş yaptığı şahıs ve kuruluşlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir iş yapmayacaktır. İşi Yapan, bu yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde … TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

18-) İşi Yapanın ilgili mevzuattan doğan veya işbu sözleşme ile taahhüt edilen borçlarından herhangi birini ihlal etmesi veya garanti sorumluluğunun kapsamına giren hususlardan birinde

herhangi bir aksaklığın ortaya çıkması halinde, İş Sahibi işbu sözleşmeye göre ifa ile yükümlü olduğu semen ödeme borcunu yerine getirmekten, borcun ihlaline son verilinceye, bu yüzden doğan cezai şart ödeme yükümlülüğü yerine getirilinceye ve doğan zararları karşılanıncaya kadar kaçınabilir. İş Sahibinin, cezai şart ve aşan zararı tazmin talebi ile bu borcunu takas etme hakkı saklı bulunmaktadır.

 

MADDE 4 - DİĞER HUSUSLAR

1-) Uyuşmazlık halinde Türk hukuku uygulanacak olup … Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

2-) Uyuşmazlık halinde İş Sahibinin defter kayıt ve belgeleri 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287.maddesi gereğince yegane delildir.

3-) Taraflar arasında tüm ilişki ve işlemlere uygulanması kabul edilen belirsiz süreli bu sözleşme, taraflardan birince on beş gün önceden yazılı olarak yapılacak fesih beyanı ile sona erdirilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

4-) Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa dahi, hükümleri, tamamlanmamış ve tamamlanarak teslim edilmiş işlemlere de uygulanacaktır.

5-) Taraflar arasındaki bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin yazılı olması gerekir. Sözleşmedeki hükümlerden ayrılan münferit fiilî uygulamalar sözleşmenin değiştirilmiş olduğu anlamını taşımaz.

6-) Sözleşmedeki hükümlerin bir kısmının geçersiz sayılması, diğer hükümlerin geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Bu hükümler taraflar arasında uygulanmaya devam olunur.

7-) Değişiklikler … gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar hukuken geçerli bir tebligatın her türlü hukuki sonuçlarını doğurur.

8-) Bu sözleşme tarafların kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların leh ve aleyhinde hüküm ifade eder.

9-) Bu sözleşme ancak tarafların yetkililerinin yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir.

10-) Bu anlaşmada yer alan bir hakkın kullanılmaması feragat edildiği anlamına gelmez ve gelecekte kullanımına engel teşkil etmez.

11-) Bu sözleşme ile ilgili tüm vergi, resim, harç ve masraflar taraflarca 1/2 oranında ödenecektir.

İşbu sözleşme …/ …/ … tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

 

İş Sahibi İşi Yapan

İmza – Kaşe İmza – Kaşe


Keyf Kimya bir İnovasyon Grup şirketidir.
Genel kullanıma uygun örnek fason üretim sözleşmesi, Fason üretim sözleşmesi indirin.